Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
„WYMARZONE SKARBY”

§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy „Wymarzone Skarby”, dostępny pod adresem internetowym https://wymarzoneskarby.pl/, prowadzony jest przez Marzenę Skarbek-Świstak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wymarzone Skarby Marzena Skarbek-Świstak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8181681840, REGON: 389022589.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
DEFINICJE
1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wymarzone Skarby Marzena Skarbek-Świstak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8181681840, REGON: 389022589;
2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu;
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://wymarzoneskarby.pl/;
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w ramach niego gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, umożliwiający również ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności ilości produktów;
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3
KONTAKT ZE SKLEPEM
1. Adres Sprzedawcy: ul. Zachodnia 69, 39-120 Sędziszów Młp.;
2. E-mail Sprzedawcy: biuro@wymarzoneskarby.pl;
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 669 689 278;
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 92 1140 2004 0000 3002 8130 3169;
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonu wskazanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 800 – 1700.

§ 4
WYMAGANIA TECHNICZNE
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardowa przeglądarka internetowa;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa plików cookies;
d) zainstalowany program JavaScript.

§ 5
INFORMACJE OGÓLNE
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich bądź brakiem kompatybilności Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili składania oświadczenia woli o zawarciu Umowy Sprzedaży.

§ 6
ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE
1. W celu założenia Konta w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji. Konieczne jest podanie następujących danych:
a) imię i nazwisko;
b) nazwa firmy (opcjonalnie);
b) adres;
d) telefon:
c) adres poczty elektronicznej (e-mail).
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła wskazanych w Formularzu rejestracji.
4. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia Konta w każdym czasie i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat z tego tytułu.

§ 7
ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do
koszyka”;
3. Po wyborze Produktu/Produktów kliknąć w przycisk „Koszyk”;
4. Wybrać metodę wysyłki i kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”;
5. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
6. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu i wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu);
7. Wybrać metodę płatności;
8. Złożyć oświadczenie o akceptacji Regulaminu;
9. Kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
10. W zależności od wybranej metody płatności opłacić zamówienie w określonym terminie z zastrzeżeniem § 8 ust. 3

§ 8
OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
a) paczkomaty;
b) przesyłka kurierska po przedpłacie;
c) przesyłka kurierska pobraniowa.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) przelew bankowy;
b) płatność BLIK-iem na numer telefonu;
c) płatność PAYU
d) płatność PAYNOW

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a) płatności przelewem bądź BLIK-iem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;
b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem
ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem bądź BLIK-iem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny odstąpienia.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres wskazany § 3 ust. 1 Regulaminu bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. 2 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w § 3 ust. 1 niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

§ 11
PROCEDURA REKLAMACYJNA
1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady.
3. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 ust. 1 Regulaminu.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, t. j. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o prawach konsumenta .